ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx

11/5/2566 10:42:59น. 84
โครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง R805 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx และเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx 200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร
โครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
11/5/2566 10:42:59น. 84
Print Friendly and PDF

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx

#โครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน