ม.พะเยา UP Skill เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบรมการเขียนข่าว สื่อสารองค์กรเพื่อยกระดับ World Ranking

18/5/2566 19:00:15น. 1415
 UP Skill เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบรมการเขียนข่าว
 
          วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 กองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม PR UP Network ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศาสนพล พรมเสน ผู้สื่อข่าว Thai PBS และช่อง ONE 31 เป็นวิทยากร อบรมการเขียนข่าว UP 2023 ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องประชุมร้าน Happy Garden coffee
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า กิจกรรม PR UP Network ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ เรียนรู้เทคนิคการเขียนข่าว UP 2023 รวมถึงเสวนารูปแบบการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ World Ranking เพื่อสามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล PR UP Ranking 2023 และเป็นกำลังใจให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรทุกท่านพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และเทคนิค การประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ชุมชนและสังคมต่อไป


          กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียนข่าว แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมทั้งตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการจัดอันดับ World Ranking ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม PR UP Network อบรมการเขียนข่าวในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าว UP 2023” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศาสนพล พรมเสน ผู้สื่อข่าว Thai PBS และช่อง ONE 31 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ได้นำเสนอ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ World Ranking ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมจัดอันดับ พร้อมยกตัวอย่างการดำเนินงาน รวมถึงเป้าหมายของการดำเนินงานด้านข่าวสารที่ทำร่วมกันเพื่อให้สำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

         ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การสื่อสารองค์กร เพื่อยกระดับ World Ranking”  โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คุณนางสาวมยุเรศ แสงสว่าง เครือข่ายประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคุณนางสาวปกบวร พูลเกสร เครือข่ายประชาสัมพันธ์จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนา

          จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหาร ได้มอบรางวัล Add News UP Ranking ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้นำเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละอันดับ และรางวัลชมเชย โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้รางวัลชนะเลิศประเภทผู้ที่อ่านข่าวสูงสุด ได้แก่
นายสมเกียรติ วงศ์กลม คณะพยาบาลศาสตร์


รางวัลชนะเลิศประเภทข่าวคุณภาพ ได้แก่
นายวิทยา สุนสะดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
รางวัลชนะเลิศประเภทอัพโหลดข่าวสูงสุด ได้แก่
นางสาวปกบวร พูลเกสร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


           การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา จาก คณะ กอง ศูนย์ สถาบัน จำนวนกว่า 50 คน โดยตระหนักได้ว่า การสื่อสาร เผยแพร่ การดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรม รวมถึงผลงาน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะให้บุคคลภายนอกรับรู้ รับทราบ ถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน


 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
18/5/2566 19:00:15น. 1415
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน