กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 9 (2/2566)

24/5/2566 16:27:51น. 73
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 9 (2/2566) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9 (2/2566) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ประธาน), รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ), รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (กรรมการ), ผู้ช่วยอธิการบดี (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย (กรรมการ), พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ), ผู้อำนวยการกองแผนงาน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ), หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส (ผู้ช่วยเลขานุการ) และฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

  • แจ้งผลการประเมิน ITA (นำร่อง) ของการปรับปรุงพัฒนาการใช้งานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  • เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566
  • เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลดังกล่าวและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานมีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อันช่วยลดเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กองแผนงาน จะได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
24/5/2566 16:27:51น. 73
Print Friendly and PDF

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 9 (2/2566)

#การบริหารความเสี่ยง # การควบคุมภายใน # RM-R6 # ITA # ความโปร่งใส # คุณธรรม # จริยธรรม # กองแผนงาน
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน