คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และทำสัญญานิสิต (นิสิตแพทย์) ปีการศึกษา 2566

7/6/2566 11:25:38น. 399
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ ทำสัญญานิสิต (นิสิตแพทย์) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดี รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินชีวิตในการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา อีกทั้งการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ปกครองของนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน ที่จะช่วยให้นิสิตเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่

     ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ กล่าวแนะนำคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แต่ละภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุน ชี้แจงระบบการดูแลนิสิตใหม่ให้แก่นิสิต โดย นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แนะนำงานพัฒนาคุณภาพนิสิต งานทุนการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและงานสโมสรนิสิต โดย นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช และแนะนำชี้แจงเกี่ยวกับการกู้ยืมกยศ. และ กรอ. สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดย คุณกลางวารี ไชยวุฒิ งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

     ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคุณจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ และทีมงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้แนะนำการทำสัญญานิสิตแพทย์ ซึ่งในการทำสัญญาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และนิสิตที่จบการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ต่อไป
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
7/6/2566 11:25:38น. 399
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน