คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development

8/6/2566 10:54:40น. 622
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 1-5 มิถุนายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development ณ โรงแรมโคลเวอร์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน การดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในเรื่องการทำงานร่วมกันให้มีความสุขและประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในสภาวะปัจจุบัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของงานบริการการสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของคณะ และสนองความต้องการในเรื่องของการให้บริการจนนำมาใช้เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการได้ และมีทัศนคติที่ดีในงานบริการต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร และประชาชนผู้รับบริการ ในการที่จะช่วยกันพัฒนางานภายในองค์กรและเกิดภาพพจน์ที่ดีขึ้นกับตนเองและองค์กรต่อไป
     โครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อนุชิต ชูเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำมาพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ในอนาคตต่อไป 2.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หัวข้อ ละลายพฤติกรรม กิจกรรมฐาน Walk Rally หัวข้อ ม.พะเยาที่เรารัก (We love UP) และกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร วิทยากร โดย นายอุดมศักดิ์ จิรการกุลเกษม (อาจารย์) นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ และ นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ (บุคลากร) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
8/6/2566 10:54:40น. 622
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน