การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566

14/6/2566 9:35:38น. 545
ทำนุ
กองกิจการนิสิต จัดการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง เพื่อหารือการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ แก่คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา (นายไสว ไชยเมือง) นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและร่างประกาศผู้มีคุณูปการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเมืองพะเยา อีกทั้งร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือ ร่วมดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
14/6/2566 9:35:38น. 545
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน