คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

22/6/2566 14:04:32น. 834
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,นางณลภัส ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ และนางสาวพวงผกา ธนะจักร หัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2586) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากบุคลากรจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ท่าน เป็นวิทยากรบรรยาย ดังนี้ 1. ดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย 2. คุณโศรดากรณ์ พิมลา 3. คุณศศิภา จันทรา ในการนี้แต่ละหน่วยงานได้มีการนำเสนอ ร่าง เป้าหมาย และตัวชี้วัดระดับองค์กร รวมทั้งพิจารณา ปรับปรุง เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และให้มีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้มีการกำหนดเป็นพระราชบัญญัติไว้แล้ว  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
22/6/2566 14:04:32น. 834
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน