มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับอนุกรรมการโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

23/6/2566 16:36:34น. 648
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับอนุกรรมการโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับอนุกรรมการโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                   มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์นกยูงไทย ควบคู่กับการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย เป็นโครงการต้นแบบแห่งการเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือ ให้เกิดความเกื้อกูล การสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ โดยการใช้นกยูงไทยที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม นำไปสู่การอนุรักษ์ และการนำคุณค่ามาสร้างมูลค่า ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล สู่การเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายนกยูงไทย