4 มหาวิทยาลัยร่วมพลิกโฉม สร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย

29/6/2566 9:58:49น. 9894
มหาวิทยาลัยพะเยา
        4 มหาวิทยาลัยร่วมพลิกโฉม สร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย เป็นการร่วมมือระหว่าง 4 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความท้าทายของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 และ มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งของงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผสานภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)       
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศาสตราจารย์ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายธวรรท วิวัฒนากิจ ตัวแทนผู้ประกอบการ Magic Mountain ของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมวิชาการ: พลิกโฉมมหาวิทยาลัย แพลตฟอร์มวิจัยเครือข่าย Reinventing University by Research Network Platform) เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน


        ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกล่าวเปิดการประชุม เปิดเผยว่า จุฬาฯ ต้องการเปิดพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงนักวิจัยจุฬาฯ กับ 3 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่มีจุดสนใจเหมือนกันมารวมตัวกันเพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญของภูมิภาคและประเทศ โดยงานวิจัยจะเน้นไปในด้านการแก้ปัญหาสังคมเป็นหลัก โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการด้วย “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เชื่อมประสานแพลตฟอร์มวิจัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมร่วมกัน จนกระทั่งสามารถรวมกันเป็นเครือข่ายที่มีแนวทางการดำเนินงานชัดเจน นำร่องรูปแบบของแพลตฟอร์มวิจัยที่สามารถขยายได้ทั้งกลุ่มนักวิจัยร่วมในประเทศและต่างประเทศ เป้าหมายของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคน และคนไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายมุมมองที่แตกต่าง และมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนให้นำความรู้มาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ คน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล” ศ.ดร.จักรพันธ์ กล่าว
        ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การเสวนา “Bangsaen 80th Anniversary: Creative City and Municipality” การเสวนา “University-Urban Design and Development” และการเสวนา “Creative Tourism เส้นทางท่องเที่ยวยอด – ภูลังกา” โดย นักวิจัยจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการ จากทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและปัญหาการพัฒนาเมืองร่วมกับภาคีเครือข่าย จนชุมชนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศิริลักษณ์ พิมมะสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
29/6/2566 9:58:49น. 9894
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน