วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)

24/7/2566 16:37:05น. 426
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา และโครงการ CSR ด้านการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาพื้นที่ จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง จ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) และนางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ให้การต้อนรับ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาพื้นที่สูง ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิถีชีวิตบนฐานพหุวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง "สื่อนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา : สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกบนฐานพหุวัฒนธรรม” โดย ดร.วสันต์ สรรพสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กิจกรรมที่ 3 เรื่อง "STEAM Education กับกิจกรรม CSR การจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

     ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม เป็นเป้าหมายสำคัญของวิทยาลัยการศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ และการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ทางการศึกษาให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
24/7/2566 16:37:05น. 426
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน