คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนและเสริมพลังภาคีวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ภาคเหนือ

7/8/2566 16:29:45น. 742
ภาคีวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายพันธศิลป์ เจนใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนและเสริมพลังภาคีวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม Grand Fortune โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย
เวทีถอดบทเรียนและเสริมพลังภาคีวิชาการและวิชาชีพในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการดำเนินงาน ครบรอบ 1 ปี ในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมของกลุ่มประชากรเฉพาะ ของกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งคณะนิติศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับ สสส. ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่กลุ่มนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยเวทีฯ นี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม Showcase รูปธรรมความสำเร็จ การสร้างเครือข่ายวิชาการ และวิชาชีพ ที่ภาคีแต่ละกลุ่มได้ดำเนินงาน กิจกรรมการถอดบทเรียนประเด็นท้าทาย และชงข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนประเด็นท้าทาย ข้อเสนอเชิงนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะหนุนเสริมข้ามพื้นที่ รวมทั้งร่วมถอดบทเรียนประเด็นท้าทาย
วันที่ 5 สิงหาคม ได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาประเด็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนปัญหาการได้มาซึ่งสัญชาติไทย ในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งในการนี้คลินิกกฎหมายสัญชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำ และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านกฎหมายสัญชาติในพื้นที่ระยะต่อไปด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
7/8/2566 16:29:45น. 742
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน