คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่”

11/9/2566 12:03:11น. 5518
กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม KM Kwanphayao Hotel คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่” ภายใต้โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา, ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพะเยา, ประธานชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพะเยา และประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดพะเยา และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา


กิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจภายใต้มุมมองของภาครัฐและเอกชน” ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนา ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ,คุณฉัตรชัย พรหมทอง ประธาน YEC ,คุณบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ และ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายหลังการเสวนาได้เสร็จสิ้นได้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กฎหมายแรงงาน,กฎหมายเงินทดแทน,กฎหมายห้างหุ้นส่วน,กฎหมายบริษัท”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กันตพงศ์ แสงพวง ,ผศ.พิษณุ เจนดง ,ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น และผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง เป็นวิทยากรกลุ่ม ทั้งนี้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเครือข่ายความร่วมมือฯ จะนำมาจัดทำเป็นแผนงานบริการวิชาการ หลักสูตร “กฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ” ต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
11/9/2566 12:03:11น. 5518
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน