คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ “Health and Safety SPSS” ประจำปีงบประมาณ 2566

15/9/2566 15:35:50น. 282
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
      วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก (สำนักงานสีเขียว) จัดโครงการ “Health and Safety SPSS”ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ นี้ ประกอบด้วย (1) เพื่อให้คณะฯมีแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (2) เพื่อให้บุคลากรรู้จักวิธีป้องกันและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฏิบัติการเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัย (3) เพื่อให้บุคลากรเข้าใจวิธีการป้องกันทรัพย์สิน การช่วยเหลือชีวิตตนเอง การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่นขณะระงับอัคคีภัย และตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และ (4) เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและความพร้อมของบุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย

      การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวสันต์ แสนจิตต์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ พร้อมทีมงาน ในการเป็นคณะวิทยากรถ่ายทอดถึงวิธีป้องกันและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฏิบัติการเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

      โครงการ Health and Safety SPSS นี้ จะช่วยให้คณะฯ ของเรามีความ “น่าอยู่” มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดูแลสอดส่องให้คณะฯ เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจการนิสิต ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ อันจะช่วยสนับสนุนบรรยากาศแห่งความ “น่าเรียน” และ “น่าสนุก” ตามลำดับต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
15/9/2566 15:35:50น. 282
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน