ม.พะเยา จัดกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023” ส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

21/9/2566 11:52:00น. 1502
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงวัยจึงเป็นที่มาของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลักดันใหญ่ทุกส่วนงาน เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกในการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร ที่ขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน SDG ที่ 3 Good Health and Well-Being โดยให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพที่ดี หรือโครงการ BMI Challenge โดยมีเป้าหมายใหญ่บุคลากร มีค่าดัชนีมวลกายพัฒนาเข้าสู่ระดับที่สมส่วน โครงการนี้มีส่วนงาน ให้ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 33 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,800 คน


        ภายในงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023” ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
        การออกกำลังกายร่วมกัน ของบุคลากรทุกส่วนงาน ใน 2 ประเภทกีฬาได้แก่
1) โยคะเพื่อสุขภาพ จากบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
2) การนำเต้นแอโรบิค จากนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
การมอบรางวัลให้แก่ ส่วนงานและบุคลากร จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และ กิจกรรมการแสดง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในชื่อชุดการแสดง SAFA good health and well- being
        ผลการประกวดรางวัลประเภทส่วนงาน มีดังนี้
กลุ่มที่ 1 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) สมส่วนมากที่สุด จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 คณะสหเวชศาสตร์
รางวัลที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มที่ 2 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) สมส่วนมากที่สุด จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 วิทยาลัยการศึกษา
รางวัลที่ 2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รางวัลที่ 3 หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มที่ 1 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีการปรับค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เข้าสู่ระดับสมส่วนสูงสุด จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์

กลุ่มที่ 2 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีการปรับค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เข้าสู่ระดับสมส่วนสูงสุด จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 วิทยาลัยการศึกษา
รางวัลที่ 2 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
รางวัลที่ 3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 1 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) มากที่สุด จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มที่ 2 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) มากที่สุด จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
รางวัลที่ 2 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่

        ผลารประกวดรางวัลประเภทบุคคล ได้แก่
1.บุคลากรหญิงที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) สมส่วนดีที่สุดจำนวน 3 รางวัล
ดังนี้
รางวัลที่ 1 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลที่ 2 ดร.ณีรนุช วงค์เจริญ : คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลที่ 3 Miss.Wang Hui : คณะศิลปศาสตร์

2. บุคลากรชายที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) สมส่วนดีที่สุด จำนวน 3 รางวัล
ดังนี้
รางวัลที่ 1 นายนฤบวร ภิรมย์พลัด : กองการเจ้าหน้าที่
รางวัลที่ 2 นายธนรินทร์ คงเถื่อน : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลที่ 3 นายณัฐดนัย ใจดุ : คณะเภสัชศาสตร์

3. บุคลากรที่มีการปรับค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ได้อย่างก้าวกระโดดมากที่สุด จำนวน 3 รางวัล
ดังนี้
รางวัลที่ 1 นายอภินันท์ ทัพผึ้ง : คณะนิติศาสตร์
รางวัลที่ 2 ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ : คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รางวัลที่ 3 ผศ.ดร.ธนาพร บุญมี : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
21/9/2566 11:52:00น. 1502
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน