คณะศิลปศาสตร์ เจ้าภาพ “สภากาแฟสัญจร” รายงานผลการดำเนินงาน มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาด้วยมาตรฐานสากล

10/10/2566 23:17:54น. 489
สภากาแฟสัญจรคณะศิลปศาสตร์

          วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางเข้าพบปะคณบดีและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสคณะฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคต พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์          คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ นำเสนอว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยศาสตร์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และดำรงตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์เปิดสอนภาษา 11 หลักสูตร ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2566 ทางคณะฯ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้จัดทำหลักสูตร Pre-degree เช่น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน และภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา ในปีการศึกษา 2567 คณะฯเตรียมเปิดหลักสูตร การฟังและการพูดในที่สาธารณะ ภาษาจีน 1 ภาษาไทยเพื่อการรับสาร ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short course) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส คณะฯ ยังเตรียมเปิดหลักสูตร Non - degree เพิ่ม เช่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริบาลผู้สูงอายุ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น

          คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นภาษา กับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการลงพื้นที่บริการชุมชน เช่น การขับเคลื่อน Creative economy ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ขิงอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านโซ้ ต.แม่กา จ.พะเยา การพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านนวัตกรรมนิทานสองภาษา ร่วมกับครู 166 คน ได้นิทานชุมชน 106 เรื่อง รวมถึงการจัดอบรม Phonics สำหรับครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา         จากนั้นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เยี่ยมชมศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (Language Center School of Liberal Arts) ซึ่งเปิดให้บริการ มุมหนังสือ 5 ภาษา สำหรับการศึกษาค้นคว้า ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกทักษะด้านภาษา ประกอบด้วย ห้องฝึกทักษะการฟังพูด จำนวน 3 ห้อง ภายในห้องมีคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง ห้องเรียนแลคเชอร์ 16 ที่นัง สำหรับการจัดอบรมเกี่ยวกับภาษา ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาตร์ นับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยสำหรับเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านภาษาระดับสากล เพื่อสร้างโอกาสแห่งวิชาชีพในโลกอนาคต ดังคติประจำคณะที่ว่า “เราคือโรงเรียนภาษาสำหรับทุกคน” (We’re the language school for all.)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ /งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ /งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   
10/10/2566 23:17:54น. 489
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน