คณะ ICT ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงม่วนเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

16/10/2566 11:37:43น. 366
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
              เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุภูปอ เทศบาลตำบลเชียงม่วน ดร.ณัฐพล หาญสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง และการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงม่วน ให้การต้อนรับฯ


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เทศบาลตำบลเชียงม่วน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/10/2566 11:37:43น. 366
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน