การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/10/2566 10:25:16น. 275
แสดงวิสัยทัศน์
วันที่ 19 ตุลาคม 2566

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ
4. นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
ซึ่งได้มีการแสดงวิสัยทัศน์นโยบายในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 20 นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากบุคลากรของหน่วยงาน 10 นาที และเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจงรักไทย เปลวทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
19/10/2566 10:25:16น. 275
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน