คณะแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2566

19/10/2566 16:27:24น. 3781
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     วันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2566 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาตร์ นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรสายสนันสนุน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

     นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แนะนำหลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และแนวทางการออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประชุมย่อยเพื่อออกแบบรายละเอียดของวิชา (Course Specification) ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา จากนั้นนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
19/10/2566 16:27:24น. 3781
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน