คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย

25/10/2566 9:35:02น. 774
ปฐมนิเทศนิสิต

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพ” ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความพร้อมและปฏิบัติตัวตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และของแหล่งฝึก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ฯ และได้รับเกียรติจากท่านปัทมาพร นาคเรืองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ได้มากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นักกฎหมายในความคาดหวังของสังคม” ได้รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการฝึกงาน การนิเทศ การประเมินผลฝึกงาน รายงานการฝึกงาน และระบบการดูแลนิสิตระหว่างการฝึกงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานฝึกงาน การแต่งกาย และบุคลิกภาพ โดย อาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมายภายใต้ “โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพ” ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตได้ออกไปฝึกประสบการณ์ยังแหล่งฝึก เช่น ศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานทนายความ สถานีตำรวจ และหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้นิสิตได้ปรับตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานก่อนจบการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา “ประสบการณ์สร้างปัญญา” ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีนิสิตคณะนิติศาสตร์ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
25/10/2566 9:35:02น. 774
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน