คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสชนก คำลือ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

26/10/2566 14:58:34น. 205
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสชนก คำลือ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวมนัสชนก คำลือ
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุด
โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงถึง 3.99


   

facebooktwitterline


ภาพ :   งานสื่อสารองค์กรกองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
26/10/2566 14:58:34น. 205
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน