คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ (ออนไลน์) หัวข้อ “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า”

26/10/2566 16:00:00น. 795
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ (ออนไลน์) หัวข้อ “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน ผ่านโปรแกรม zoom meeting และเผยแพร่ผ่าน Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของรถยนต์ไฟฟ้า และการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะผู้เอาประกันภัย โดยมีประเด็นสำคัญในการเสวนาทางวิชาการตามสาระสำคัญของร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ประกอบด้วยอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม ค่าสินไหมทดแทนการชดใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า การระบุชื่อผู้ขับขี่เพื่อการพิจารณาส่วนปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี และความคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ สายชาร์จ เครื่องชาร์จ และซอฟแวร์รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กันตพงศ์ แสงพวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้
1. คุณอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย คปภ.
2. คุณวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
3. สมาคมผู้ใช้ยานยนต์ไร้มลพิษ (ประเทศไทย)
   - คุณกฤษฎา ธีรศุภลักษณ์
   - น.ท.วรรณดิษย์ แว่นอินทร์
   - ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
   - คุณจตุรวิทย์ จันไพบูลย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
26/10/2566 16:00:00น. 795
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน