วิทยาลัยการจัดการ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “การจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลก”

29/10/2566 16:04:07น. 170
งานสัมมนา ในหัวข้อ “การจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ในรายวิชาสัมมนา ได้จัดบรรยายพิเศษ เสริมความรู้ ในหัวข้อ “การจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลก” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวเปิดงานสัมมนา หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้
งานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้นิสิตอภิปรายปัญหาปัจจุบันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ สาเหตุ แนวทางในการแก้ไข และเงื่อนไข ตลอดจนนำแนวทางแก้ปัญหาไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งนี้ คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ทั้ง Online ผ่าน Facebook page : cmbkk.up และ Onsite ณ ห้องR805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
29/10/2566 16:04:07น. 170
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน