สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานกายภาพบำบัดฉบับใหม่

1/11/2566 11:39:08น. 185
สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานกายภาพบำบัดฉบับใหม่

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 1 ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาความรู้มาตรฐานกายภาพบำบัดฉบับใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยวัตถุประสงค์ชองโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการจากสภากายภาพบำบัด ฉบับใหม่ ให้กับคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และเครือข่ายสุขภาพเขต 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก กภ.กรรณิการ์ ธีรวุฒิวรเวทย์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากร  

facebooktwitterline


ภาพ :   จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    จักรพันธ์ ฮ่องลึก, จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
1/11/2566 11:39:08น. 185
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน