คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE TENCON 2023 (IEEE Region 10 Technical Conference)

2/11/2566 15:27:59น. 133
IEEE TENCON 2023
            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE TENCON 2023 (IEEE Region 10 Technical Conference) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักวิจัยที่มาร่วมงาน
            งานประชุมวิชาการ IEEE TENCON 2023 ถือได้ว่าเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สำคัญของ IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers - สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ) ซึ่งเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง การสื่อสารข้อมูล วิศวกรรมชีวการแพทย์ หุ่นยนต์ อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า รวมถึงวิทยาการข้อมูลและการคำนวณต่าง ๆ โดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมจัดการประชุมทั้งการดำเนินงานประชุม การจัดการลงทะเบียน การเป็นผู้ควบคุมในห้องนำเสนองาน รวมทั้งมีนักวิจัยของคณะร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายของคณะที่จะสร้างชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์ “ผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน ด้วยมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน”


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   IEEE TENCON 2023   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
2/11/2566 15:27:59น. 133
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน