คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้อนรับนิสิตข้ามสถาบันจาก Kagoshima University, Japan

3/11/2566 15:46:02น. 222
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย Mr.Daigo Matsubara นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จาก Faculty of Law, Economics, and Humanities, Kagoshima University ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) เป็นระยะเวลา 1 ปีในภาคการศึกษา 2/2566 ถึงภาคการศึกษา 1/2567 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา การรับนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ของนิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------

       School of Political Science and Social Science welcomed Mr.Daigo Matsubara,  Undergraduate student from the Faculty of Law, Economics, and Humanities at Kagoshima University in Japan. Mr.Matsubara has registered as the cross-university student in the program of public administration (Innovative Public Management) for the second semester of 2023 through the first semester of 2024. His main research focuses on “non-formal education for migrants from Myanmar in Northern Thailand”.  

       School of Political Science and Social Science wishes him great success in his research and fieldwork in Thailand.  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
3/11/2566 15:46:02น. 222
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน