คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มองภาพการทำงานลดความเหลื่อมล้ำ ต่อยอดสู่ภาพฝันสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ"

4/11/2566 11:37:34น. 870
สสส.
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีระดับประเทศ หัวข้อ“มองภาพการทำงานลดความเหลื่อมล้ำ ต่อยอดสู่ภาพฝันสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ มุ่งสานพลังเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ” ในโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ" ดำเนินงานโดย นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
4/11/2566 11:37:34น. 870
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน