มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดหลักสูตรนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ (City Administrator Course) รุ่นที่ 1

6/11/2566 11:23:09น. 642
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดหลักสูตรนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ (City Administrator Course) รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดหลักสูตรนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้
(City Administrator Course) รุ่นที่ 1
                   มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดหลักสูตรนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ หรือ City Administrators ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองแห่งการเรียนรู้ กลไกการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งมอบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวัดประเมินผล และพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่คณะทำงานเมืองแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรนี้จะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา สร้างโอกาสให้คนทุกคนได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง นำไปประกอบอาชีพ หรือ ถ่ายทอดต่อ ซึ่งก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และ คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่ ตามแนวคิด “คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน”


                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา พร้อมด้วย ผู้บริหารกองทุนเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. คุณพัฒนะพงษ์​ สุขมะดัน​ หัวหน้าหน่วยกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ กสศ. นายอิษฏ์ ปักกันธร และนักวิชาการอาวุโส กสศ. นางสาววริษฐา แก้วเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และมหาวิทยาลัย Nanhua University ร่วมเปิดหลักสูตรนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ (City Administrator course) ของ UP Academy โดยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง โดยได้รับความสนใจจากเทศบาลเมืองต่างๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมทั้ง ในรูปแบบออนไซด์ และออนไลน์กว่า 250 คน และในโอกาสนี้ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อนุกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กสศ. และกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า "หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหมุดหมายที่ 12 ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และยังจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม"


                  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกำลังคนที่เข้าใจการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับท้องถิ่นเทศบาลขึ้นไป เกิดจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ กองทุนเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ City Unitมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเสริมสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาเมืองสู่เครือข่าย เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (Unesco Learning.City) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคนไปสร้างเมืองผ่านหลักสูตรนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ ใน 4 พื้นที่นำร่อง เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองลำพูน และ เทศบาลนครอุดรธานี

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
6/11/2566 11:23:09น. 642
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน