คณบดีคณะนิติศาสตร์ร่วมประชุมหารือ “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ

11/11/2566 12:33:17น. 307
คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้วิจัยในโครงการวิจัย ร่วมประชุมหารือ  “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน)”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และคณะผู้วิจัยในโครงการวิจัย “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน)”

โดยได้เข้าประชุมหารือร่วมกับ นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และนางสาวดาริกา ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ในประเด็นการลงทุนเกี่ยวกับกิจการ การท่องเที่ยว การขอรับการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี ในกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกลุ่มธุรกิจ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของการเติบโตด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเชื่อมโยงกับทิศทางการส่งเสริมการลงทุน ที่เอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก(จังหวัดเชียงรายช จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์: www.law.up.ac.th
YouTube : Law UP
Tiktok : lawup2023

โทรศัพท์
054-466666 ต่อ 1614 (งานบริหารทั่วไป,งานแผนงานและคุณภาพองค์กร,งานพัสดุ) ,
054-466666 ต่อ 1851 (งานคุณภาพนิสิต),
054-466666 ต่อ 1852 (งานบริการการศึกษาคณะ),
054-466666 ต่อ 1619 (งานคลินิกกฎหมาย),
054-466666 ต่อ 1618 (งานการเงินและบัญชี),
054-466666 ต่อ 1137 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เบอร์มือถือ 0832566446


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/11/2566 12:33:17น. 307
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน