รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นวิทยากรโครงการเสวนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย GE TALK EP.2

13/11/2566 14:50:43น. 2001
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นวิทยากรโครงการเสวนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย GE TALK EP.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยช่วงแรกได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน ผลิตกำลังคนให้มีคุณลักษณะ Community Change Agent ผู้ที่สามารถนำเอาทักษะ 5C+ (ประกอบด้วย Creativity Skill, Critical Thinking, Collaboration Skill, Communication Skill และCommunity Skill) จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
13/11/2566 14:50:43น. 2001
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน