โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 6

13/11/2566 23:11:39น. 1999
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา แนะแนวสัญจร
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดเชียงราย , สุโขทัย และพิจิตร

          วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 นำทีมแนะแนวสัญจรโดย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรด หรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาหรือ UP Identity ได้แก่สุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่ออยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข
          ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้เข้าร่วม 300 คน ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ผู้เข้าร่วม 150 คน และ จังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ผู้เข้าร่วม 167 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทีมงานแนะแนวสัญจร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
13/11/2566 23:11:39น. 1999
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน