SEEN Paper Camp 2019

17/12/2562 9:04:10น. 144
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
คณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดโครงการ SEEN Paper Camp 2019 ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นเพื่อยกระดับผลงานวิจัยสู่นานาชาติ โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2562 ณ เชียงราย เลคฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ร่วมโครงการกว่า 16 คน ได้เข้าฝึกปฏิบัติการ Work Shop และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ วันตาหลา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายถึงนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคต ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้คาดว่าจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานนาชาติ Web of Science/SCIE/Scopus ของคณาจารย์ ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน ภายในปี 2020 และบรรลุเป้าหมาย Super KPI ที่ได้ตั้งไว้ 
facebooktwitterline


ภาพ :   นพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
17/12/2562 9:04:10น. 144
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน