โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 6/3/2563 22:51:56น. 597

วันนี้ ( วันที่ 6 มีนาคม 2563) เวลา 17.00 น. สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาด้านรถเมล์สวัสดิการ หอพัก การเรียนการสอน อาคารสถานที่ หรือพื้นที่กิจกรรม เป็นต้น ในการนี้ได้ทำพิธีส่งมอบและรับมอบงาน ของสภานิสิต และองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานและให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/3/2563 22:51:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน