อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

18/3/2563 13:58:59น. 536
เกษตร ม.พะเยา

     วันนี้ วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะพูดคุยพร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน ให้กับคณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ พร้อมกันนี้ให้การต้อนรับโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


     ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบวิสัยทัศน์และนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมจะขับเคลื่อนการทำงานด้านวิจัยนวัตกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ให้นิสิต อาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย Green and Clean University พร้อมให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาและขับเคลื่อน ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนิสิต ให้ประชาชนภายนอกสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ และ เป็นสถานที่ให้บริการด้านอาหารปลอดภัยและสถานที่พักผ่อน พร้อมกับการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ครบวงจร ตลอดจนพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ สวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพร้อมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”


     ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำเสนอผลงาน และนโยบายการบริหารงานภายในคณะฯ ว่า “ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 สาขา 11 หลักสูตรด้วยกัน พร้อมพัฒนานิสิตให้สามารถเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ผลักดันให้เกิดงานวิจัยด้านการเกษตรสำหรับอาจารย์ และ นิสิต เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย ให้เกิดองค์ความรู้ และเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นระบบกลไกล มีแบบแผนสามารถเป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต”

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
18/3/2563 13:58:59น. 536
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน