อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นกล้วยเพื่อทำแนวป้องกันไฟป่า

6/5/2563 14:15:33น. 445
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นกล้วยเพื่อทำแนวป้องกันไฟป่า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นกล้วยเพื่อทำแนวป้องกันไฟป่า

เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 6 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  ให้เกียรติเป็นประธาน นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ปลูกต้นกล้วย เพื่อทำแนวป้องกันไฟป่า โดยมี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และทีมงานกองอาคารฯ จัดพื้นที่เพาะปลูกกล้วย เพื่อใช้ในการทำแนวป้องกันไฟป่า โดยเริ่มต้นที่แนวป้องกันไฟป่าบริเวณพระนาคปรก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา กลุ่มวิจัยชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ ที่เอื้อเฟื้อ พันธุ์กล้วยมะลิอ่อง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  มาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมรักต้นไม้ถ่ายภาพ ที่ได้รับความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมในการจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมด้วย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ และทีมงาน นายวิวัฒน์ ถาริน และนาย ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน สาขาชีววิทยา จัดทำข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และพิกัดต้นไม้ ร่วมด้วย ทีมกองอาคารฯ งานสวนและภูมิทัศน์ โดย นายชยุต ตนะทิพย์ หัวหน้าทีมร่วมสำรวจและจัดทำพื้นที่การอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการจัดทำมหาวิทยาลัยสวนพฤกษศาสตร์ และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กระบวนทัศน์ การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN) โดยการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ข้อ 15 (SDG15 Life on Land-การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) ซึ่งจะส่งเสริมและผลักดัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ทางฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายคุณภาพนิสิต และฝ่ายสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัยร่วมดำเนินการ

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
6/5/2563 14:15:33น. 445
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน