บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ความตระหนักในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001:2015" และ "การตรวจติดตามภายใน"

5/9/2563 19:20:27น. 4790
บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ความตระหนักในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001:2015" และ "การตรวจติดตามภายใน"
        งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดอบรมหลักสูตร "ความตระหนักในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001: 2015" และ "การตรวจติดตามภายใน" เพื่อให้บุคลากรในคณะฯได้ทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการนำมาตรฐาน และเอกสารในระบบบริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ มีการทวนสอบเพื่อให้การประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งช่วยให้บุคลากรในคณะฯทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน รวมถึงเตรียมการตรวจประเมินภายในจากบุคลากรของคณะฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนที่มาตรฐานได้กำหนด โดยมีทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และตรวจรับรองโดย Certified Body ดร.ถนอมศรี สิทธิเดช และ อาจารย์ปรีดิอร วิโรจน์วัธน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม(อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ความตระหนักในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001:2015" และ "การตรวจติดตามภายใน"

# ISO 9001: 2015 #โรงพยาบาลทันตกรรม(อาคาร 2) #อาจารย์ปรีดิอร วิโรจน์วัธน์ #ดร.ถนอมศรี สิทธิเดช #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี #รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ #หลักสูตร "ความตระหนักในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001: 2015" และ "การตรวจติดตามภายใน"


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน