สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพแก่ชุมชนบ้านแม่กาหลวง

22/9/2563 12:01:45น. 571
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพแก่ชุมชนบ้านแม่กาหลวง
เมื่อเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 06.00-09.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพแก่ชุมชนบ้านแม่กาหลวง ณ วัดแม่กาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน โดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมภายใต้การควบคุมของคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขา เพื่อเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการในสถานการณ์จริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่สำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับการให้ความรู้สุขภาพจากการตรวจพบปัญหาของชุมชนในการเดินสำรวจและทำประชาคม ทั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนเรียนรู้วิธีป้องกันการเกิดโรค ตระหนักและส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากถึง 81 ราย ซึ่งคิดเป็น 100% จากจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการตรวจประเมินสุขภาพในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ผ่าน ซึ่งในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
  1. การประชาสัมพันธ์นัดหมายเวลาในการแปลผลการตรวจ
  2. การต้อนรับและตรวจวัดอุณหภูมิในการคัดกรอง COVID-19
  3. การลงทะเบียน และรับใบรายงานผลการตรวจของผู้เข้ารับบริการ
  4. การแปลผลการตรวจกับผู้รับบริการแบบตัวต่อตัว
  5. การให้ความรู้สุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชน
  6. การเล่นเกมส์ถาม-ตอบในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวศศิพิมพ์ หล่อวนาวรรณ / นางสาวบุณยวีร์ บุณยศิรินุรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
22/9/2563 12:01:45น. 571
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน