สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

22/10/2563 14:28:28น. 1620
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563  สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ การแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา  โดยรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดี มอบหมายให้ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลังที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา


การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารรายละเอียดของหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ถึงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและมีผลสะท้อนกลับในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้สิทธิพิเศษในการเข้าศึกษา และรับการบริการวิชาการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากสาขาวิชาด้วยการไปให้การอบรมความรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียน และดำเนินงานด้านหลักสูตรบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนในโครงการร่วมกัน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   
22/10/2563 14:28:28น. 1620
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน