สถาบันนวัตกรรมฯ บูรณาการผู้เชี่ยวชาญ 3 คณะ ดันผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาระบบ R&D สู่การเป็น Innovation Driven Enterprise

29/1/2564 10:44:24น. 312
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่สถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building) : IRD Cap Building จำนวน 4 สถานประกอบการได้แก่

1.บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2.บริษัท ริมดอย ฟู้ด ไทย จำกัด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโคน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

4.วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โดยที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ดร.รณกร สร้อยนาค ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ดร.เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.นิจติยา สุวรรณสม อาจารยวิทวัส สัจจาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผศ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ประจำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม
ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการจัดตั้งหรือพัฒนาปรับปรุงหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit) ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถนำภูมิปัญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ อันเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (innovation driven enterprise) ในอนาคต   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
29/1/2564 10:44:24น. 312
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน