คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุม KM จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ และชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

15/3/2564 15:10:49น. 1072
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดประชุม KM จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ เพื่อชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560 และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุของคณะร่วมกัน รวมทั้งมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเป็นองค์กรที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้คณะได้มีการชี้แจงเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในการบริหารงานให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการประเมินดังกล่าว  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
15/3/2564 15:10:49น. 1072
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน