มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย ร่วมกับ อบจ.พะเยา

1/4/2564 15:13:40น. 1233
หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย
         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบ คุณอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหลายด้าน อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดตั้งศูนย์สามวัย การพัฒนาการศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์และการทำการตลาด การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อบจ.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/4/2564 15:13:40น. 1233
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน