ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564

22/4/2564 10:17:06น. 1370
ITA
       เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้ารับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลการประเมินในระดับ A จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) โดยที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้สร้างความตระหนักและเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความโปร่งใส และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
22/4/2564 10:17:06น. 1370
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน