กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

24/5/2564 16:00:21น. 446
ีกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ KM

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน และการคลัง(KM) ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ผ่านโปรแกรม MIcrosoft Teams

          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการ ฯ ครั้งนี้มี ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมหัวหน้างาน และบุคลากรเจ้าหน้าที่กองคลัง

          ได้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของแต่ละหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเนื้อหา ระเบียบ ประกาศ พร้อมทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรค ที่พบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง

          พร้อมทั้งส่งเสริมหน่วยงานในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน และซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิชัย ไชยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    พิชัย ไชยกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   
24/5/2564 16:00:21น. 446
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน