UPITI ร่วมกับ NIA บูรณาการนักวิจัยหลายคณะมองภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน

28/6/2564 14:36:41น. 1892
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บูรณาการนักวิจัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน (NAN Social Foresight) โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรณ์ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะนักวิจัย เข้าพบนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองน่าน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งในการหารือดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทิศทางการพัฒนาเมืองน่านและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทสำคัญ  ในโอกาสนี้ คณะนักวิจัยได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ UP Product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
28/6/2564 14:36:41น. 1892
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI ร่วมกับ NIA บูรณาการนักวิจัยหลายคณะมองภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน