ม.พะเยา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23/8/2564 17:52:56น. 545
ม.พะเยา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ม.พะเยา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในระดับบุคคล ส่งเสริมให้บุคคลตระหนัก เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีการอัตราการแพร่ระบาดรวดเร็วในวงกว้าง โดยสร้างเสริมให้มีกิจกรรม การออกกําลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกายได้จากที่พักอาศัยในระหว่าง วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นจํานวน ๒๐ วัน (จันทร์ พุธ ศุกร์) ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เพจ Facebook : ศูนย์ให้คําปรึกษา มพ.

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ     ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ กล่าวรายงาน

การจัดโครงการในครั้งนี้ การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตนอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บํารุง และตัวแทนนิสิตผู้นําเต้นแอโรบิค เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และศูนย์ให้คําปรึกษา  และสร้างเสริมสุขภาวะโดยยึดหลักการให้บริการสวัสดิการเพื่อให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ และเรียนอย่างมีความสุข (UP Wellness and Happiness) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/8/2564 17:52:56น. 545
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน