กองกิจการนิสิตจัดโครงการ นิสิตจิตอาสา

25/8/2564 17:08:57น. 1900
จิตอาสา

  หน่วยจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา UPSR กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการนิสิตจิตอาสา ขึ้นในช่วงวันที่ 4,11,25 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาตนเองในด้านการมีจิตอาสาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในกิจกรรมมีกิจกรรม “ จู๋งมือน้องย๊ะ”

  • เก็บขยะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

  • ทำความสะอาดลาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • ทำความสะอาดพื้นที่รอรถโดยสารหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

  • ใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณไหล่ทาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

  • เก็บขยะบริเวณโดยรอบลานพระพุทธภุชครักษ์

  • ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบลานพระพุทธภุชครักษ์ อาสาพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางขึ้นกิจกรรมอาสาพัฒนารักษ์สะอาด ณ อาคารสงวนเสริมศรี

 

   มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดปณิธาน "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" หรือ "Wisdom for Community Empowerment" มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรเพื่อพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกให้นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม และการรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดอัตลักษณ์การพัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตคุณภาพไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุนทรีภาพ ด้านสุขภาพ และ ด้านบุคลิภาพ และส่วนสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ คือ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา อันเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งการส่งเสริมให้นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้มีจิตอาสานั้น ได้เปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการใจอาสาในการแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพและความสามารถของตนศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ได้ตระหนักในด้านการมีส่วนรวมในการทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์อันเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Up Identity) จึงได้ดำเนินโครงการนิสิตจิตอาสา ขึ้น    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
25/8/2564 17:08:57น. 1900
Print Friendly and PDF

กองกิจการนิสิตจัดโครงการ นิสิตจิตอาสา

#sdg3 #sdg5 #SDG11 #sdg17
#sdg3 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน