กิจกรรม SHOW & SHARE UP - KM 2021 ครั้งที่ 1

17/9/2564 13:45:46น. 513
Show and Share
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP - KM 2021 ครั้งที่ 1 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (Super KPIs 1.3) จำนวน 3 นวัตกรรม
1. การประยุกต์วิจัยทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบคลิปวิดีโอ และแบบไลฟ์สตรีม โดย อาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. GAP Management เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เครื่องจักรจำลองเพื่อฝึกทักษะการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง โดย อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์
3. กระบวนการ ADDIE ในการจัดการรียนการสอนแบบออนไลน์
กรณีศึกษา การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา 161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
โดย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา
2. นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (Super KPIs 1.4)
1. การสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน กรณีศึกษา นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในการจัดการป่าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนบ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชน กรณีศึกษา การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำร้านค้าและโฮมสเตย์ชุมชนรอบกว๊านพะเยา โดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. โมเดลการพัฒนาการเรียนการสอนและชุมชน กรณีศึกษา การส่งเสริมสร้างสุขภาพตามช่วงวัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
3. นวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)
1. การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการรูปแบบ Self-Practicing station (SPS) model โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี คณะเภสัชศาสตร์
2. ระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS) โดย นายอดิสร ผลศุภรักษ์ กองกลาง
3. การจัดโครงสร้างองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) โดย นางสาวกัลวรา ภูมิลา กองบริการการศึกษา
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนา เชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน : จาก GE สู่ชุมชน” โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)
2. อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ (คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์)
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน (คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์)
และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่
โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน (Super KPIs 1.3)
- รางวัลชนะเลิศ อ.พรรณวดี สิงห์แก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชื่อผลงาน: การประยุกต์ใช้เครื่องจักรจำลองเพื่อฝึกทักษะการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ชื่อผลงาน: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา 161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อ.เกียรติกุล สุขสมสถาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผลงาน: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 225111 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming) ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น โดยจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบคลิปวิดีโอ และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบไลฟ์สตรีม
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (Super KPIs 1.4)
- รางวัลชนะเลิศ ผศ.ภก.องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัศาสตร์ ชื่อผลงาน: การสร้างเสริมสุขภาพตามช่วงวัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชื่อผลงาน: การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชื่อผลงาน: นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในการจัดการป่าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนบ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
นวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)
- รางวัลชนะเลิศ ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี คณะเภสัศาสตร์ ชื่อผลงาน: การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการรูปแบบ Self – practicing station (SPS) model
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัลวรา ภูมิลา กองบริการการศึกษา ชื่อผลงาน: การจัดโครงสร้างองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอดิสร ผลศุภรักษ์ กองกลาง ชื่อผลงาน: ระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP - DMS)
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของบุคลากรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน Super KPIs 1.3 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน และSuper KPIs 1.4 นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีงบประมาณ 2564 และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
17/9/2564 13:45:46น. 513
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน