คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเติมเต็มสมรรถนะด้านเก่งคน (Soft skill) เพื่อติดอาวุธให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด

8/10/2564 14:59:59น. 1244
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเก่งคน (Soft skill) เพื่อติดอาวุธให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom ตั้งแต่เวลา 8.45-17.00 น. โดยบูรณาการกับรายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คณาจารย์และนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมจำนวน 63 คน นำโดย อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ศิรินทิพย์ คำฟู ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560  ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นผู้ที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย ก่อนจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 นี้ 


ดังปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน คณะสหเวชศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเล็งเห็นว่า นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills)  เช่น ทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การเป็นผู้นำ  ทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหา  ก็จะต้องเติมเต็มเพื่อให้นิสิตที่จบไปสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร เป็นที่ต้องการของตลาดงาน ซึ่งนำไปสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
8/10/2564 14:59:59น. 1244
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเติมเต็มสมรรถนะด้านเก่งคน (Soft skill) เพื่อติดอาวุธให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด

#คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะยา #up #ahs
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน