ม.พะเยา ลงสนาม Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

29/11/2564 7:44:59น. 1972
UPITI

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นำตัวแทนทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 3 ทีม ได้แก่

1.ทีม Marony คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อผลงาน : กรดฟีนอลิกจากกาแฟอาราบิก้า ยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในลำไส้และคอเรสเตอรอล

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม : Phenolic acids from Coffea arabica L. suppress intestinal uptake of glucose and cholesterol.

รายชื่อสมาชิก

1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร    สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน                 สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า          สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน                สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์                 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. ดร. รณกร สร้อยนาค                 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3. รศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ          สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. ดร. สมศักดิ์ ธรรมวงษ์               สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   สาขาวิชาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

2.ทีม Tricho UP คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชนิดเม็ด

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชนิดเม็ด

รายชื่อสมาชิก

1. นางสาวธันยพร ยานะวงษ์    สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

2. นายเดชรูญ เรืองฤทธิ์         สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

3. นายอภิวิชญ์ คำเงิน           สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  

4. นางสาวฐิติรัตน์ ทวีสุข        สาขาบริหารธุกิจ  

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2. ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข         สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์      

 

3.ทีม Anima คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมยาสีฟันในรูปแบบเม็ดเคี้ยวใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากงานวิจัย

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม : ANIMA green living herbal toothpaste tablets

รายชื่อสมาชิก

1. กฤตานนท์  แซ่ซื้อ           สาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง  

2. อัจฉราภรณ์   สถาปนศิริ    สาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง  

3. ปฏิภาน  จักษุทิพย์          สาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง  

4. วรฤทัย  ชัยยา                สาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง  

5. นงนภัส วงศ์ไชย             สาขาการตลาด 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. อาจารย์จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง คณะเภสัชศาสตร์

2. ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง คณะเภสัชศาสตร์


เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 9th Research to Market : R2M Thailand ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 21 ทีม โดยมีคณะกรรมการในการตัดสิน ดังนี้ 1.คุณธันยธร จรรยาวรลักษณ์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 2.ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3.คุณพัชกร ไทยนิยม รองผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมความรู้และความร่วมมือด้าน นวัตกรรมภายนอกองค์กร (Open Innovation) ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 4.ดร.ทินกร รสรื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5.คุณสุรนาม พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จำกัดผลการคัดเลือกทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปได้แก่ ทีม Marony คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานกรดฟีนอลิกจากกาแฟอาราบิก้า ยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในลำไส้และคอเรสเตอรอล โครงการ R2M เป็นโครงการที่ดำเนินการและสนับสนุนโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
29/11/2564 7:44:59น. 1972
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ลงสนาม Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

# มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน