คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการวิชาการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนชาวพะเยา ในโครงการ “กาดหมั้วลำใจเวียง ภูกามยาว”

21/12/2564 13:44:47น. 1337
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กาดหมั้วลำใจเวียง ภูกามยาว” ณ ลานสะดือเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับชมรมกาดหมั้วลำใจเวียงภูกามยาว ลานสะดือเมือง องค์การส่งเสริมนวัตกรรมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดเสวนา การจัดจำหน่ายสินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย  ส่งเสริมการทำนุและนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือและต่อยอดในการสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างสมดุลและนำไปสู่ความมั่งคั่งของจังหวัดอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย  ดร.ปาจรีย์ มาน้อย ผศ. อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ ดร. ชลธิชา แก้วจอหอ ดร. นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ และ กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก ได้เข้าร่วมให้บริการตรวจสมรรถภาพทางกายและให้คำแนะนำในการออกกำลังกายแก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาเยี่ยมชมตลาดที่โครงการจัดทำขึ้น 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
21/12/2564 13:44:47น. 1337
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการวิชาการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนชาวพะเยา ในโครงการ “กาดหมั้วลำใจเวียง ภูกามยาว”

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #PT #AHS #กายภาพบำบัด #บริการประชาชน
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน