ศูนย์ CITCOMS จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล

27/12/2564 13:37:39น. 579
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล

         

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล สามารถออกแบบระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

          การประเมินความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยและสอดคล้องต่อกฎหมาย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อการบริหารจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลตามกฎหมาย

         โดยในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานนำร่องด้านการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล ได้แก่

                  กองกฎหมายและทรัพย์สิน

                  กองการเจ้าหน้าที่

                  กองคลัง

                  กองบริการการศึกษา

                  กองบริหารงานวิจัย

                  โรงเรียนสาธิต

                  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

                  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

                  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         ในการดำเนินโครงการยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องเร่งดำเนินการให้ทันต่อการบังคับใช้ตามกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

          หลังจากการกล่าวเปิดโครงการได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมายที่เหมาะสมต่อการขอสิทธิในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดย นายศตฉัน วรรณโวหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน และการบรรยายเชิงปฏิบัติการโดยคณะวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
27/12/2564 13:37:39น. 579
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ CITCOMS จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล

# CITCOMS #ธรรมาภิบาลข้อมูล #ข้อมูลส่วนบุคคล
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน